פתיחת חברה בע"מ

חברה בע"מ הינה ישות משפטית מאוגדת על ידי אנשים לצורך מטרה משותפת אשר בדרך כלל זו תהא לצורך מטרת רווח. אחד היתרונות הבולטים של חברה הוא עקרון אישיות המשפטית הנפרדת והגבלת אחריות אשר מבודדים את בעלי המניות בחברה מהחברה עצמה וכך אלו אינם נושאים באחריות אישית כלפי החברה. תפיסת היסוד היא שחברותו של בעל מניות בחברה, בין בחייה ובין בפירוקה, היא במסגרת החוב שהוא חב בגין המניות שהוקצו לו. מעבר לסכום הזה אין להטיל על בעל המניות כל חבות נוספת כלפי החברה למעט מקרים חריגים. 

לצורך הקמת חברה דרוש להגיש לרשם החברות את המסמכים הבאים:

  • בקשה לרישום חברה
  • הצהרת דירקטורים ראשונים
  • תצהיר בעלי מניות
  • תקנון ההתאגדות

את המסמכים הנ"ל ובפרט תקנון החברה יש לערוך כנדרש על מנת שיותאמו ספציפית לאופי החברה ומטרותיה. תקנון החברה דינו כדין חוזה בין החברה לבין בעלי מניותיה ובין בעלי המניות לבין עצמם, לכן חשיבות עריכתו בצורה נכונה הינה אקוטית וצריכה להכיל את פרטים הקבועים בחוק ואף נושאים נוספים הנוגעים לחברה ובעלי מניותיה שמן הראוי להסדירם. 

מבקש לרשום חברה לשלם אגרת רישום בעת הגשת הבקשה אשר נכון לשנת 2012 עומדת על סך של 2,554 ₪. בנוסף לכך, החברה נדרשת לשלם אחת לשנה אגרה שנתית אשר יכולה להשתנות משנה לשנה. 

לפרטים נוספים או שאלות למשרד עו"ד רפאל בר בטל' 08-9400785