זכויות נשים בהריון

המציאות היום יומית מלמדת כי אפליית נשים בהריון הייתה ונותרה עדיין אחד מהחוליים הקשים של שוק העבודה במדינת ישראל ונובעת מאי שוויון שיטתי ומבני אשר מונע מנשים רבות להשתלב בעולם התעסוקה המודרני. לצורך תיקון המציאות הנ"ל נחקקו חוקים ואף הוקמו גופים רלוונטיים על מנת להסדיר ולסייע בבעייתיות זו במטרה ליצור שוויון הזדמנויות בשוק העבודה בדגש על נשים עובדות לאור ייחודיותן כאימהות, יולדות וכיו"ב. חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה נועדו להגן על אותן נשים שלדעת המחוקק לא היה בחוקי העבודה הכלליים הגנה מספקת עבורם כדי ליצור משק עבודה מאוזן בו נשים זוכות לשוויון. 
למשרד עו"ד רפאל בר ניסיון רב הצלחות ומוניטין בייצוג וליווי של נשים בהיריון שפוטרו על רקע של הפליה או לחילופין הופלו במסגרת עבודתן עד להשגת זכויותיהן על הצד הטוב ביותר. 
להלן יפורטו מספר סוגיות מוכרות מעולם העבודה שנשים רבות נתקלות בהן בחיי היום יום.

האם אישה מחויבת להודיע למעסיק שלה על הריונה?
לא. חוק עבודת נשים אינו מקים חובה בעניין זה. עם זאת, החוק קובע כי מהחודש החמישי של ההיריון חל איסור על המעסיק להעסיק עובדת בשעות נוספות, עבודת לילה ומנוחה שבועית למעט אם העובדת קיימה את שני התנאים המצטברים הבאים:
1. נתנה הסכמתה בכתב.
2. הציגה אישור רפואי המתיר לה לעשות כן. 
ראוי לציין כי חובה זו מוטלת על המעסיק אף אם העובדת הודיעה לו במישרין בדבר היותה בהריון ומידע זה נמסר בדרך אחרת. 

האם החוק מקנה לעובדת זכות להיעדר מעבודתה בתקופת ההיריון?
כן. עובדת רשאית להיעדר מעבודתה מבלי שינוכה לה שכרה לשם פיקוח רפואי במהלך תקופת ההיריון וביצוע בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון ע"י רופא נשים או בתחנה לבריאות אם הילד או ע"פ הפניה. 
להלן תקופת ההיעדרות המותרת:
1. אישה העובדת יותר מארבע שעות ביום  שבוע עבודה מלא יכולה להיעדר עד 40 שעות במשך תקופת הריונה.
2. אישה העובדת עד ארבע שעות ביום שבוע עבודה מלא יכולה להיעדר עד 20 שעות במשך תקופת הריונה. 

היעדרות בשמירת הריון
עובדת הנמצאת בשמירת הריון רשאית להיעדר מעבודתה בחודשי ההיריון אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי מחייב זאת. כמו כן, העובדת תהא זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי במידה ועומדת היא בתנאים המצטברים הבאים:
1. העובדת מבוטחת וזכאית לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.
2. העובדת הייתה בשמירת הריון 30 ימים רצופים לפחות.
על מנת שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בהיעדרות כשמירת הריון חייב להתקיים אחד מהתנאים הבאים:
1. מצבה הרפואי של העובדת נובע מההיריון ומסכן את האישה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי בכתב. 
2. סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי מעבידה. 

פגיעה בהיקף משרה או הכנסה של עובדת בהריון
חוק עבודת נשים אוסר על מעביד לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת בהיריון אלא בהיתר מאת שר התעשייה והמסחר והתעסוקה. ראוי לציין כי פגיעה בהיקף משרה של עובדת בהריון שמועסקת פחות מחצי שנה גם יכולה להתפרש לאפליה מחמת הורות בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

האם ניתן לפטר עובדת בהריון?
חוק עבודת נשים מחמיר מאוד בעניינן של נשים בהריון ואינו מתיר למעסיק לפטר עובדת בהריון בעלת וותק של חצי שנה ללא היתר משר התעשייה המסחר והתעסוקה. על המעסיק להגיש בקשה מנומקת לשר התעשייה לקבל את הסכמתו לפטר את העובדת. החוק מחייב את השר שלא להתיר את הבקשה לפיטורים אם ירשם שאלו קשורים להריון. מדיניות משרד התמ"ת היא שלא לתת היתר במקרה כזה למעט מקרים מאוד חריגים.

מהן התקופות למעשה שלא ניתן לפטר עובדת במהלך תקופת ההיריון?
כשהעובדת בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה (בהנחה ויש לה וותק של חצי שנה).
במהלך חופשת הלידה (ראו להלן).
מתום חופשת הלידה ועד תום 6 חודשים מאותו יום במידה והעובדת נעדרת מהעבודה באישור רופא כי מצבה עקב הלידה מחייב זאת ובמידה ואושר.
כשהעובד/ת נעדר/ת מעבודתו/ה (במסגרת חופשה ללא תשלום) מטעמים הקבועים בחוק.
במשך תקופה של 60 יום מתום חופשת הלידה או מתום ההיעדרות עקב מצב בריאותי לאחר הלידה. 

מה קורה אם מעביד מחליט בכל זאת לפטר עובדת בהריון בניגוד להוראת הדין?
מעסיק המפטר עובדת בהריון בניגוד להוראות הדין חושף את עצמו בפני סיכון גבוה לפצות את העובדת בגין נזקים ממוניים ולא ממוניים שיגרמו לעובדת ובין היתר, פיצוי בגין אובדן השתכרות בגובה השכר ששולם לה מיום הפיטורים בפועל ועד 60 יום לאחר תום מועד חופשת הלידה. לעניין נזק לא ממוני ראו מאמר שוויון הזדמנויות בעבודה.

האם עובדת בהריון שפוטרה בטרם השלימה ששה חודשי עבודה זכאית לפיצוי? 
חוק עבודה נשים אוסר על פיטורי עובדת בהריון בעלת וותק של למעלה מ-6 חודשים אלא בהיתר משרד העבודה והרווחה. בנסיבות העניין, לאור העובדה שלעובדת ותק נמוך מ-6 חודשים, מבחינת חוק עבודת נשים אין כל מניעה לפטרה. עם זאת, יש לבחון גם את הפיטורים גם על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וככל שמדובר בפיטורים הנובעים בשל עצם העובדה שהעובדת בהריון הרי שמדובר באפליה אסורה ובית הדין יהיה רשאי לפסוק לעובדת פיצויים אף אם לא נגרם נזק ממון ואף לתת צו להחזרתה של העובדת לעבודה אם יראה שהענקת פיצויים לבד לא תהא צודקת. 

חופשת לידה
חוק עבודת נשים מחייב את המעביד לתת לעובדת שקרובה ללדת חופשת לידה ולא להעבידה בתוך חופשת הלידה. משך חופשת הלידה הינו 26 שבועות כאשר 7 שבועות או פחות מזה (בהתאם לרצון העובדת) לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה. 
בהתאם לתיקון חוק עבודת נשים מיום 22.3.2010 חופשת הלידה התארכה מ-14 שבועות ל-26 שבועות. עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה בתנאי שזו לא תפחת מ-14 שבועות. עובדת שעבדה אצל אותו מעביד לפני חופשת הלידה פחות משנה תהא זכאית ל-14 שבועות חופשת לידה מהם 7 שבועות או פחות מזה (בהתאם לרצון העובדת) לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה. 
עובד שאשתו ילדה גם יכול לצאת לחופשת לידה חלקית בכפוף לתנאים הקבועים בחוק. על מעביד חל איסור לפטר עובד או עובדת הנמצאים בחופשת לידה וכן אסור לו לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופת חופשת הלידה.

באתר זה תוכלו למצוא מידע ראשוני בסיסי בנוגע לנושאים דומיננטיים הקשורים לעולם העבודה במשק. תחום דיני עבודה הינו מאוד דינאמי ומורכב והדינים בו משתנים לעיתים קרובות בהתאם לפסיקות של בתי הדין לעבודה, לכן אין באמור במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי/מקצועי ומאוד חשוב כי המקרה שלכם יבחן באופן יסודי ומקיף ע"י עו"ד המתמחה בדיני עבודה שיבדוק את זכויותיכם בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם. 
למשרד עו"ד רפאל בר ניסיון רב בתחום דיני העבודה ובפרט במתן ייעוץ משפטי, ליווי וייצוג תביעות בבתי הדין השונים של תביעות נשים בהיריון שהופלו על ידי מעסיקם. 
לכל שאלה הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר ולקבוע פגישת ייעוץ בסיומה תוכלו לקבל החלטה מושכלת בעניין בעיה או דילמה הדורשת מענה מקצועי הנוגע לדיני עבודה ו/או לכל עניין אחר בתחום ההתמחות של המשרד. 

לתיאום פגישת ייעוץ נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 08-9400785 או באמצעות טופס צור קשר.